Zorgbeleid

Onze zorgvisie toegelicht...

Onze zorgvisie steunt op en bestaat uit 4 niveaus:

 

0.Basiszorg
1.Verhoogde zorg
2.Uitbreidingszorg
3.School op maat

 

Hierbij ligt de nadruk echt op ‘continuïteit':  ieder niveau wordt eerst volledig uitgediept alvorens een volgend niveau aan de orde komt.  

 

Niveau 0 is onze basiszorg: goede zorg start met goed onderwijs in de klas. De leerkracht doet er toe en zijn/haar aanpak maakt in vele gevallen het verschil. De leerkracht heeft voldoende aandacht voor de totale ontwikkeling van de leerling. De leerlingen worden systematisch opgevolgd. Er is aandacht voor een positief zelfbeeld, het welbevinden, de betrokkenheid, de sterke kanten en competenties van ieder kind. Succesbeleving en gevoelens van kunnen en erbij horen zijn daarbij een krachtige drijfveer tot leren en ontwikkelen. Hierbij zijn termen als differentiëren en remediëren niet vreemd.

Ook de socio-emotionele ontwikkeling krijgt heel wat aandacht. Belonen van goed gedrag staat centraal.                                 

ZORG GEGEVEN DOOR DE LEERKRACHT!

  Er is nood aan extra hulp... 

We blijven ongerust en de leerkracht vraagt om ondersteuning. We komen in niveau 1 terecht, namelijk de verhoogde zorg. Hierbij kunnen observaties, resultaten van ons leerlingvolgsysteem, overleg met collega’s  soms verhelderend werken. Leerkracht en zorgteam worden samengeroepen, en samen gaan we op zoek naar een gerichte aanpak. Er wordt breed gekeken. Een valkuil is immers te snel een bepaald spoor in te slaan of al meteen vermoedens te uiten rond een diagnose of label. In haalbare (tussen)stappen en regelmatig evalueren wordt  een einddoel vooropgesteld en nagestreefd. Het kind krijgt dan in de eigen klas of in de zorgklas (naargelang de aard van de problematiek) ondersteuning. Ouders worden steeds m.b.v. een sticker/ nota in de agenda op de hoogte gehouden. De klasleerkracht behoudt hierbij wel de cruciale rol bij de begeleiding van deze leerling.

ZORG GEGEVEN DOOR DE LEERKRACHT& ZORGLEERKRACHT!

 

  Er is nood aan extra hulp... 

Als na enige tijd wordt vastgesteld dat de verhoogde zorg niet voldoet, dat de afstand van het vooropgestelde doel en de vorderingen van de leerling te ver uit elkaar blijven liggen, kan externe hulp soms een oplossing bieden. Deze hulp kan gevonden worden bij VCLB, logopedisten, kinesisten, in revalidatiecentra, … Uiteraard zullen we ouders uitnodigen hierover te praten en organiseren we tijdens deze fase regelmatig overleg.

We zitten nu op het niveau van de uitbreidingszorg.

ZORG GEGEVEN DOOR LOGO, REVALIDATIE,...

  Er is nood aan extra hulp... 

  

In bepaalde gevallen zijn we genoodzaakt  naar een aangepaste vorm van onderwijs uit te kijken. Een extra jaartje in dezelfde klas, een aangepast traject binnen de school of kiezen voor een andere aangepaste school zijn voorbeelden die binnen dit niveau te situeren zijn.

Deze laatste stap zal pas gezet worden als “ als de drie vorige niveaus doorlopen zijn.
Zie ook aanverwante visies i.v.m.

  • Kangoeroewerking
  • Pestprotocol