Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD
 

 1.Benaming

Onder de benaming “Ouderraad van de Vrije Basisschool te Kerksken” wordt een feitelijke vereniging opgericht.

 

2.Zetel

De zetel van de ouderraad is gevestigd in de Vrije Basisschool De Bloesem, Beekstraat 17, 9451 Kerksken.

 

3.Doelstelling

Onze basisdoelstelling is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

Alle schoolgebonden aangelegenheden kunnen ter sprake komen en uitmonden in advies voor het schoolteam of het schoolbestuur.

De ouderraad helpt de school bij het inrichten van feestelijkheden en projecten. Het probeert ook financiële middelen te verzamelen die in schoolprojecten worden geïnvesteerd. De werking van de ouderraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.

 

4.Samenstelling

4.1.Leden

Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de VBS De Bloesem, alsook degene die de voogdij en/of pleegvoogdij uitoefent, kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad.

Tevens kan elke ouder, ongeacht lidmaatschap van de ouderraad, een vergadering van de ouderraad bijwonen.

4.2. Aantal

Het maximale aantal leden is vastgelegd op 20. Indien het aantal kandidaten het aantal te begeven plaatsen niet overschrijdt, zijn alle kandidaten automatisch verkozen. Indien er meer dan 20 kandidaten zijn, moet men overgaan tot stemming. 

4.3. Raadgevende functies

De vergaderingen van de ouderraad staan open voor alle ouders. De directie, de leerkrachten en alle andere personen betrokken bij de werking van de school mogen de vergaderingen van de ouderraad eveneens bijwonen. De ouderraad kan voor specifieke onderwerpen bovendien beroep doen op personen buiten de raad en buiten de school.

Deze personen mogen deelnemen aan de besprekingen. Ze hebben enkel een adviserende functie.

4.4. Mandaat

Het mandaat in de ouderraad geldt voor 1 jaar en is hernieuwbaar bij het begin van elk schooljaar.

Het eindigt van rechtswege wanneer het betrokken lid geen kinderen meer heeft op de VBS De Bloesem, hij/zij zich niet aan de doelstellingen van de ouderraad houdt of op het einde van het schooljaar indien het betrokken lid te kennen geeft niet meer te kunnen meewerken het volgend schooljaar.

Het engagement is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

 

5.Bestuurssamenstelling

 

5.1. Werking

De leden van de ouderraad kiezen in consensus onder hen de volgende bestuursfuncties: een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Voorzitter

De voorzitter waakt over de goede werking van de ouderraad. De voorzitter leidt de vergaderingen van de ouderraad.

Hij/zij heeft een mandaat voor 1 jaar.

Op de vergadering van maart wordt de functie opengesteld en op de vergadering van april wordt ofwel het mandaat verlengd ofwel wordt een nieuwe voorzitter verkozen. Dit om voldoende inlooptijd te hebben tot de opstartvergadering van augustus.

 

Secretaris

De secretaris maakt het verslag op van de vergadering. De secretaris leidt de vergadering, in geval van afwezigheid van de voorzitter van de ouderraad. Hij/zij stuurt maandelijks de vergadermomenten en activiteiten door naar de gemeentelijke cultuurraad.

De secretaris wordt verkozen in september.

 

Penningmeester

 

De penningmeester zorgt voor het financiële beheer van de ouderraad en rapporteert op regelmatige basis.

De secretaris wordt verkozen in september.

5.2 .Afvaardiging in de schoolraad

De ouderraad kiest onder de leden 3 vertegenwoordigers in de schoolraad en 1 opvolger. De vertegenwoordigers in de schoolraad of de opvolgers lichten het verslag van de schoolraad toe op de eerste vergadering van de ouderraad, volgend op de vergadering van de schoolraad.

De agenda van de schoolraad wordt voorgesteld op de voorafgaande vergadering van de ouderraad zodat opmerkingen kunnen meegenomen worden door de vertegenwoordigers.

 

6.Vergaderingen

 

6.1.Aantal

De ouderraad vergadert maximum 10 keer per schooljaar.

6.2. Agenda

De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter, in samenspraak met de directeur. Alle leden van de ouderraad kunnen vooraf punten indienen. Het eerste agendapunt van de vergadering is de goedkeuring/aanvulling van het verslag vorige ouderraad.

De agenda wordt gelijktijdig met de uitnodiging aan de leden bezorgd.

6.3.Uitnodiging

De voorzitter staat in voor de opmaak en verspreiding van de uitnodiging van de vergaderingen van de ouderraad. De uitnodiging vermeldt de plaats, datum en uur van de bijeenkomst, alsook de agenda.

De uitnodiging wordt, bij voorkeur, 5 kalenderdagen voor de bijeenkomst verstuurd. De data van de vergaderingen worden per trimester vastgelegd.

Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de vergadering, dient hij dit ten laatste 1 dag voor de vergadering te laten weten aan de  voorzitter.

6.4.Verslag

Van elke vergadering van de ouderraad wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Dit verslag wordt overgemaakt aan alle leden van de ouderraad en aan de directie. Het verslag wordt pas goedgekeurd bij het begin van de volgende vergadering.

Het verslag kan door iedereen gelezen worden via de website van de school.

 

 

7.Besluitvorming

In alle vergaderingen wordt gestreefd naar een consensus.

Wanneer geen consensus kan worden bereikt, wordt er tot een stemming overgegaan. Om geldig te kunnen stemmen dient minstens de helft van de leden aanwezig te zijn. Een beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

 

8.Financiën

De ouderraad beschikt over een eigen zicht- en spaarrekening op naam van “Ouderraad De Bloesem”. De uittreksels en een kas met geld bevinden zich in de school.

De penningmeester, voorzitter en directeur hebben een volmacht alsook een bankkaart. Jaarlijks wordt per kalenderjaar een begroting opgesteld, dit wordt eind oktober afgeleverd aan de school.

Leden welke kosten maken voor een activiteiten worden terug betaald via de zichtrekening.

 

9.Mail

Indien leden van de ouderraad gebruik maken van een mailadres waarvan de domeinnaam toebehoort aan de school, dienen deze bewust te zijn van het correct gebruik van dit mailadres en tevens van de mogelijke gevolgen na gebruik. Het is dan ook ten strengste verboden het adres te gebruiken voor zaken die in strijd zijn met het christelijk opvoedingsproject van de school en de geldende wettelijke bepalingen inzake computergebruik. Enig misbruik zal door het desbetreffende schoolbestuur of geldende wettelijke autoriteiten worden gesanctioneerd.

 

10. Huishoudelijk reglement

10.1.Toegankelijkheid

Het huishoudelijk reglement kan geraadpleegd worden op de website van de school.

10.2. Aanpassingen

Elke aanpassing of een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan steeds worden uitgevoerd, conform aan de besluitvorming, zoals voorzien in punt 7.

 

 

 

Versie 08/01/13 SC